• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/idris.ozcan.754
  • https://plus.google.com/u/0/+idris%C3%B6zcan/about
  • https://twitter.com/DRSZCAN
Videolar
ELMALI HAVA DURUMU

ELMALI

DUYGU & DÜŞÜNCELERİM
Türkle Kürdün yoldaş olduğu...
Çerkezle Lazın adaş olduğu...
Alevi Sünninin gardaş olduğu...
Vatan toprağının Mukaddes olduğu...
Şehitlerin   koyun   koyuna  yattığı...
Dosta gurur düşmana korku saldığı...
Dünyanın hayran kaldığı...
Cennet Türkiyem’dir Özlemim...
  

Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret90925

DEFTER TASTİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ.YASADA İŞLETME DEFTERİ YOK.

DEFTER TASTİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ.YASADA İŞLETME DEFTERİ YOK. YEVMİYE DEFTERİ ,DEFTERİ KEBİR, ENVANTER DEFTERİ , KARAR DEFTERİ , ORTAK PAY DEFTRİ ,  GENEL KURUL KARAR DEFTERİ, MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE TESPİT EDİLEN DİĞER DEFTERLER.AÇILIŞ TASTİKİ KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK. SÜRELERE DİKKAT.

MEVCUT DURUM VE YENİ TTK AÇISINDAN TUTULMASI VE TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER

1- HALEN UYGULANAN MEVCUT DURUM
A- DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR

Vergi Usul Kanunu’nun 172’inci maddesine göre;

1- Ticaret ve Sanat Erbabı         2- Ticaret şirketleri    

3- İktisadi kamu müesseseleri   4- Dernek ve vakıflara ait iktisadi

işletmeler 5- Serbest meslek erbabı  defter tutmak zorundadır.

B- TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

a) Bilanço Esasına Göre Tutulması Zorunlu Defterler

1- Yevmiye Defteri   2- Defteri Kebir  3- Envanter Defteri

b) İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler

 1- İşletme Hesabı Defteri      2- Envanter Defteri (İhtiyari)

 c) Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defterler

 1- Serbest Meslek Kazanç Defteri

 d) Çiftçilerin Tutması Gereken Defterler

 1- Çiftçi İşletme Defteri

 e) Yabancı Nakliyat Kurumlarının Tutması Gereken Defterler

 1- Hasılat Defteri

 Bu defterden başka tüzel kişi tacirler ayrıca karar defteri tutmak

zorundadırlar. (T.T.K.Md.66)

Diğer taraftan Anonim Şirketler ve diğer sürekli damga vergisi

mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler damga vergisi defteri tutmak

zorundadırlar. (20 No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği)

 Yine tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlerden başka anonim

şirketler için idare meclisi, pay sahipleri defteri, toplantı ve müzakere

defteri ve idare meclisi kararlar defteri tutmakla mükelleftir.(T.T.K.Md.326)

C- TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER

Vergi mevzuatı veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tasdiki zorunlu defterler

şunlardır:

1- Yevmiye Defteri       2- Defter-i Kebir   3- Envanter Defteri

4- İşletme Defteri         5- Çiftçi İşletme Defteri

6- Serbest Meslek Kazanç Defteri      7- Karar Defteri

8- Damga Vergisi Defteri   9- Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat

Defteri

D- TASDİK ZAMANI

Vergi Usul Kanununun 221’inci maddesine göre tasdikler aşağıdaki

zamanlarda yaptırılacaktır.

1- Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan

önce gelen son ayda,

2- Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı’nca tespit edilenler defterlerin

kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

3- Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete

girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme

tarihinden önce vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden

başlayarak on gün içinde,

4- Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl

içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya

başlamadan önce,

Defterlerini ertesi yıl da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri

gerekli ve yeterlidir. Sayfaları bitene kadar kullanılır. Defterin her yıl

yeniden tasdik ettirilmesi veya ara tasdik yaptırılması sözkonusu değildir.

E- KAPANIŞ TASDİKİ

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kapanış tasdiki yevmiye ve

envanter defteri için sözkonusudur. Ticari defterlerin defter sahibinin

lehine delil sayılabilmesi için açılış ve kapanış tasdiklerinin zamanında

yaptırılmış olması gerekir.

Yevmiye defterinin yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar, envanter

defterinin ise yeni yılın Mart ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin

yapılması gerekmektedir.

F- TASDİK MAKAMI

Vergi Usul Kanunu’na göre defterler işyerinin, işyeri olmayanlar için

ikametgahının bulunduğu yerdeki noter tarafından tasdik olunur.

Serbest bölgede faaliyet gösterenlerin bu bölgedeki faaliyetleri için

tutacakları defterler serbest bölge müdürlüklerince onaylanır.

Anonim ve limited şirketlerin defterlerinin kuruluş aşamasında şirke

t merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru tarafından da tasdik

edilmesi mümkündür.

2- YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN TİCARİ DEFTERLER

Yeni TTK‘nın, ticari defterlere ilişkin maddelerini yasanın 64-88

maddeleri arasında görmekteyiz. Yasa koyucu bu konuya ilişkin

hükümleri oluştururken, ticari defterlerin işletmenin temel ögelerinden

biri olduğunu ve sermaye kadar vazgeçilmez niteliği bulunduğunu da

belirtmeye çalışmıştır. Yasa koyucuya göre, defter tutmak, muhasebe

düzeninin bir parçasıdır. Asıl olan işletmenin muhasebe düzeninin yeterli

olmasıdır. Yasa koyucuya göre, tacirin sorumluluğu ilke olarak, bu

noktadadır. Madde gerekçelerine baktığımızda bu konuyu daha iyi

anlamak mümkündür.Yeni TTK nın 64. Maddesine baktığımızda, yasa

koyucunun asıl amacının tacire muhasebe kaydı tutmayı emretmek

olduğunu görmekteyiz. Madde bu amaca uygun olarak kaleme alınmış

ve defter tutma yükümlülüğü, bu amacı sağlar şekilde ifade edilmiştir.

6762 sayılı TTK nın 66. Maddesinde yer alan “ Her tacir, ticari

işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini

ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle,

işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri” tutmaya

mecburdur hükmü yerine “Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve

defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe

Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna

göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler,

üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede

işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek

şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden

izlenebilmelidir.” Denilmiştir.Yeni TTK nın 64. Maddesi hükmünde yer

alan “üçüncü kişi uzmanlara…..fikir verebilecek şekilde tutulur.” Hükmü

geçmişde yaşananları dikkate alarak hüküm haline getirilmiştir. “Tek

düzen muhasebe” sistemine geçmeden önce, her muhasebecinin kendi

sistemi vardı ve defterler nerede ise ancak kendi muhasebecisi

tarafından okunur halde idi. Tek düzen muhasebe sistemi bunu önlemek

için getirildi. Kaldı ki zaten yeni Tek düzen hesap planı üzerindeki

çalışmalarda başlamıştır. 

A- Tutulması Zorunlu Defterler

Yeni yasa 6762 sayılı yasanın yaptığı ayrımların hiç birine girmemekte

ve ismen sayılan, ismen sayılmayan zorunlu defter, isteğe bağlı defter

ayrımı ile uğraşmamakta ayrıca gerçek kişi tacirin, işletme defteri ile

yetinmek olasılığını ortadan kaldırmaktadır.  

Yeni TTK ya göre tüzel kişi ve gerçek kişi tacir, yevmiye defteri, büyük

defter ve envanter defterini tutmakla yüklümdür. Söz konusu 64.

Maddenin 5. fıkrasına göre ise, bu defterlerin dışında tutulması zorunlu

defterleri Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu belirleyecektir.

Yeni TTK nın 64/4 maddesi, yönetim ve genel kurul karar defteri ile

pay defterinin muhasebe defteri niteliğinde defter olmamasına rağmen

ticari defter olarak nitelendirildiğini hükme bağlamaktadır.

-Yevmiye Defteri -Defteri Kebir-Envanter Defteri-Pay Defteri

-Yönetim Kurulu Karar Defteri-Genel Kurul Toplantı Defteri

-Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenecek diğer

defterler.

 B- Kapanış Tasdiki

Yeni TTK nın 64/3 maddesinde ise, ticari defterlerin açılış ve kapanış

tasdiklerine ilişkin hükmü görmekteyiz. Bu hükme göre “Ticarî defterler,

açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları,

izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin

kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da

onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter,

ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Böylece meslek

odasından belge istenmesine son verilmiştir. Ticaret sicilinden gelecek

tasdikname ile şirketin yöneticilerini saptamak mümkün olacaktır.

YTTK nın 64 maddesinin gerekçesine göre, tasdik işleminin de bu

yetkililer tarafından yaptırılması aranmaktadır..
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya

dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının

yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bunun şekli ve esasları Sanayi ve

Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.”Gerekçeye baktığımızda,

ticari defterler sözcükleri ile karar defterleri ve pay defteri de dahil

olmak üzere tüm ticari defterlerin ifade edildiğini görmekteyiz. Yasa

koyucu, böylece, karar ve pay defterlerinde ki çift kayıt gibi yasa dışı

yolları önlemek istediğini madde gerekçesinde belirtmektedir.Yeni TTK,

kapanış tasdiki açısından, 6762 sayılı yasadan ayrılmış tüm defterlerin

kapanış tasdiklerin istemenin yanı sıra kapanış tasdiki süresini 6 aya

çıkarmıştır.

Konuyu madde madde  incelediğimizde;

 1- Kullanılacak Defterler : Artık Tüzel ve Gerçek kişi ayrımı yapılmadan

her tacirin Yevmiye, Kebir ve Envanter defteri tutması gerektiği bunlara

ilave olarak Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul

toplantı defteri ticari defter olarak kabul edilmiştir.

 2- Açılış Onay Makamı : Her iki kanunda da değiştirilmemiş

Noter tarafından veya Şirket kuruluşunda Ticaret Sicili Müdürlükleri

tarafından da onaylanabilir.

3- Açılış Onay zamanı : Her iki Kanununda da değiştirilmemiş

Kullanılmaya başlamadan önce tasdiki zorunlu kılmıştır.

4- Kapanış Onay Makamı : Her iki kanunda da değiştirilmemiş ve

Noter tarafından yapılacağı kabul edilmiştir.

5- Kapanış Onay Zamanı: Eski kanununda Yevmiye Defteri açısından

Ocak, Envanter defteri açısından Mart olarak kabul edilen kapanış

onay zamanı yeni kanun ile birlikte standart olarak izleyen faaliyet

döneminin 6.ayının sonuna kadar olarak kabul edilmiştir.

Kaynaklar:

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

 

 Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   13942 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
BUNLARI DUYDUNUZ MU?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.92462.9362
Euro3.24213.2552
YAZARLARIMIZ

BİZDEN HABERLER

MALİ MÜŞAVİR

 

DÜŞÜNCE PINARI

MALESEF OLDU:Parti Tüzüğünün 78/4 fıkrası c.e ve h fıkralarına  göre Parti Üyeliğinden Kesin İhracına Karar Verilmiştir.07.10.2010

Sonuç:
30.03.2014

DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ YİNE AYNISI OLDU: “Bir mıh kaybettik, naldan olduk.Bir nal kaybettik, attan olduk.Bir at kaybettik, atlıdan olduk.Bir atlı kaybettik, zaferden olduk.Bir zafer kaybettik, bir İlçeden olduk.”